Pines of Sarasota Title VI Notice

Notifying the Public of Rights Under Title VI - Pines of Sarasota

Pines of Sarasota operates its programs and services without regard to race, color and national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act. Any person who believes she or he has been wronged by any unlawful discriminatory practice under Title VI may file a complaint with Pines of Sarasota.

For more information on Pines of Sarasota’s civil rights program and the procedures to file a complaint, contact (941) 365-0250.

A complainant may file a complaint directly with the Federal Transit Administration at the Office of Civil Rights, Attn: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590; OR to Director, Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Room 509 F HHH Building, 200 Independence Avenue SW, Washington DC 20201.

If information is needed in another language, contact (941) 365-0250.


Notificación al Público de los Derechos en Virtud del Título VI - Pines de Sarasota

Pines of Sarasota opera sus programas y servicios sin importar la raza, el color y el origen nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Cualquier persona que crea que ha sido agraviada por alguna práctica discriminatoria ilegal bajo el Título VI puede presentar una queja ante Pines of Sarasota.

Para obtener más información sobre el programa de derechos civiles de Pines of Sarasota y los procedimientos para presentar una queja, comuníquese al (941) 365-0250.

Un demandante puede presentar una queja directamente con la Administración Federal de Tránsito en la Oficina de Derechos Civiles, a Office of Civil Rights, Attn: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590; O al Director de la Oficina de Derechos Civilies del Departmento de Salud y Servicios Huanos a Director, Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Room 509 F HHH Building, 200 Independence Avenue SW, Washington DC 20201.

Si necesita información en otro idioma, comuníquese con (941) 365-0250.


Notifye Piblik la sou Dwa Daprè Tit VI - Pines Sarasota

Pines nan Sarasota opere pwogram li yo ak sèvis san yo pa konsidere ras, koulè ak orijin nasyonal an akò avèk Tit VI nan Lwa sou Dwa Sivil yo. Nenpòt moun ki kwè ke li oswa li te te mal pa nenpòt ki pratik ilegal diskriminatwa anba Tit VI ka depoze yon plent nan Pines nan Sarasota.

Pou plis enfòmasyon sou Pines nan pwogram dwa sivil Sarasota a ak pwosedi yo pote yon plent, kontakte (941) 365-0250.

Yon moun ki pote plent ka depoze yon plent dirèkteman nan Administrasyon Federal Transit nan Biwo Dwa Sivil, nan Office of Civil Rights, Attn: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590; OSWA Direktè, Biwo Dwa Sivil, Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini nan Director, Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services, Room 509 F HHH Building, 200 Independence Avenue SW, Washington DC 20201.

Si enfòmasyon yo bezwen nan yon lòt lang, kontakte (941) 365-0250.


Thông báo cho công chúng về các quyền theo Tiêu đề VI - Pines of Sarasota

Pines of Sarasota điều hành các chương trình và dịch vụ của mình mà không phân biệt chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia theo Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân. Bất kỳ người nào tin rằng cô ấy hoặc anh ấy đã bị sai trái bởi bất kỳ hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp nào theo Tiêu đề VI có thể nộp đơn khiếu nại với Pines of Sarasota.

Để biết thêm thông tin về chương trình dân quyền của Pines of Sarasota và các thủ tục nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ (941) 365-0250.

Người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Cơ quan Quản lý Vận tải Liên bang tại Văn phòng Quyền Công dân, Người nhận: Điều phối viên Chương trình Tiêu đề VI, Tòa nhà phía Đông, Tầng 5-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590.

Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ (941) 365-0250.


Powiadamianie opinii publicznej o prawach na mocy tytułu VI - Pines of Sarasota

Pines of Sarasota obsługuje swoje programy i usługi bez względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe, zgodnie z Tytułem VI Ustawy o prawach obywatelskich. Każda osoba, która uważa, że została skrzywdzona przez jakąkolwiek niezgodną z prawem praktykę dyskryminacyjną na mocy tytułu VI, może złożyć skargę do Pines of Sarasota.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu praw obywatelskich w Pines of Sarasota i procedur składania skarg, skontaktuj się z (941) 365-0250.

Skarżący może złożyć skargę bezpośrednio do Federalnej Administracji Tranzytowej w Biurze Praw Obywatelskich, Do wiadomości Koordynator programu tytułu VI, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave. SE, Washington, DC 20590.

Jeśli potrzebne są informacje w innym języku, skontaktuj się z (941) 365-0250.